Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Mrs Props BV, gevestigd te Aalsmeer, KvK-nummer 80334652, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Mrs Props”. 
1.2 De wederpartij van Mrs Props wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.
1.3 Partijen zijn Mrs Props en huurder samen.
1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Mrs Props.
2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
2.3 De overeenkomst bevat voor Mrs Props steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 Betaling
3.1 Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
3.2 Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Mrs Props opgegeven bankrekeningnummer.
3.3 Betaalt huurder niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Mrs Props gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat huurder aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.4 Blijft huurder in gebreke, dan zal Mrs Props tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de huurder. Wanneer huurder in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Mrs Props. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van Mrs props op de huurder onmiddellijk opeisbaar.
3.6 Weigerthuurderr zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Mrs Props, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mrs Props te betalen.

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes
4.1 De aanbiedingen van Mrs Props zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
4.2 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 - Prijzen
5.1 De minimale verhuurwaarde is € 25,-.
5.2 De op aanbiedingen, offertes en facturen van Mrs Props genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.3 De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door Mrs Props niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 6 Aanvang en einde
6.1 Het huurcontract wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in hele dagen.
6.2 De huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt gesteld. Huurder is verplicht het gehuurde bij ontvangst te inspecteren en voor akkoord van ontvangst in goede staat te tekenen op de paklijst.
6.3 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum en tijdstip komt afhalen dan wel in ontvangst neemt, blijft hij gebonden aan het huurcontract en blijft de verplichting tot betaling van de huurprijs bestaan.
6.4 Het gehuurde dient op de overeengekomen datum – tijdens openingstijden – aan Mrs Props te worden geretourneerd.
6.5 Indien het gehuurde niet op de einddatum is geretourneerd, is huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Mrs Props is alsdan gerechtigd het gehuurde terug te laten halen.
Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder. Indien het terughalen van het gehuurde op enigerlei wijze wordt vertraagd, is huurder voor elke dag dat het terughalen wordt vertraagd een bedrag verschuldigd gelijk aan de huurprijs per dag verhoogd met een boete van 50 procent. Indien terughalen van het gehuurde – deels – onmogelijk is, is huurder de vervangingswaarde van het gehuurde verschuldigd.

Artikel 7 Annulering
7.1 In geval van annulering na het verstrekken van de opdracht is huurder de navolgende vergoeding verschuldigd:
– 30% van de huurprijs bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van de huur;
– 50% van de huurprijs bij annulering na twee maanden maar voor een maand voor aanvang van de huur;
– 70% van de huurprijs bij annulering een maand of minder voor aanvang van de huur;
– volledige huurprijs is verschuldigd bij annulering op de week van aanvang van de huur.

Artikel 8 Gebruik
8.1 Huurder mag het gehuurde niet voor een ander doel of op een andere plaats gebruiken dan is overeengekomen. Voorts is het huurder niet toegestaan het gehuurde te kopiëren, te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
8.2 Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het huurcontract kunnen door huurder niet worden overgedragen aan een derde.
8.3 Huurder dient er voor te zorgen dat het gehuurde in gelijke staat waarin het aan hem ter beschikking is gesteld wordt geretourneerd. Indien het gehuurde bij het einde van de huur schade/gebreken vertoont, zal Mrs Props hiervan binnen 3 werkdagen melding maken bij huurder. Huurder is alsdan gerechtigd om binnen een termijn van 3 werkdagen kennis te nemen van de gebreken. Na deze termijn zal Mrs Props alle kosten verbonden aan de reparatie van de gebreken verhalen op huurder.
8.4 In geval van vervoer van het gehuurde dient huurder de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om schade te voorkomen.
8.5 In geval van vermissing of beschadiging van het gehuurde of indien derden rechten doen gelden op het gehuurde, is huurder verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan Mrs Props.
8.6 Herstelwerkzaamheden aan het gehuurde worden uitsluitend door Mrs Props uitgevoerd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Tevens is huurder aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van het gehuurde.
9.2 Huurder is jegens derden aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen overlast, van derden door of in verband met het gebruik. Huurder vrijwaart Ms Props tegen aanspraken van derden.
9.3 Mrs Props is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde en het niet gebruik kunnen maken van het gehuurde.
9.4 Iedere aansprakelijkheid van Mrs Props is beperkt tot het door huurder betaalde huurprijsbedrag.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Indien Mrs Props als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kan voldoen, kan Mrs Props overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst zonder dat jegens huurder een verplichting tot betaling van een schadevergoeding ontstaat.
10.2 Mrs Props is gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst indien huurder niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst nakomt.
10.3 Mrs Props en huurder zijn beiden gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding indien de ander:
– een schuldenregeling met zijn crediteuren treft;
– surseance van betaling aanvraagt;
– in staat van faillissement is verklaard;
– onder curatele wordt gesteld.
10.4 Indien ontbinding plaatsvindt als gevolg van een ernstige tekortkoming aan de zijde van huurder, is huurder in ieder geval de huurprijs voor de overeengekomen huurtijd en de daarbij behorende kosten verschuldigd, vermeerdert met een schadeloosstelling gelijk aan de huurprijs voor twee weken, zulks onverminderd het recht op vergoeding van de bewijsbare schade indien deze hoger mocht zijn.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
11.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mrs Props BV is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.